Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1.        Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA” (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 

2.1.        Biedrība (saīsināti LASUA) ir Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu apvienība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

2.2.        Biedrībā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumi, lai, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un Biedrības lēmumiem, pārstāvētu un aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst Biedrības mērķiem un funkcijām, un sekmētu ekonomikas nostiprināšanu un attīstību.

2.3.        Biedrība ir nekomerciāla organizācija.

2.4.        Biedrība ir juridiska persona, tai ir sava nošķirta bilance un konti bankās. Biedrībai ir zīmogs ar savu nosaukumu. Juridiskās personas statusu un civilo tiesībspēju Biedrība iegūst pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

2.5.        Biedrības darbības teritorija – Latvijas Republika.

 

3.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

3.1.Biedrības mērķis ir:

3.1.1. sekmēt Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu, kā Latvijas ekonomikas svarīgas sastāvdaļas, nostiprināšanu un attīstību.

3.2. Šā mērķa sasniegšanai Biedrība pilda šādus uzdevumus un fukcijas:

 • pārstāv atkritumu saimniecības uzņēmumu intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī starptautiskās atkritumu saimniecības uzņēmumu organizācijās;
 • veido atkritumu saimniecības uzņēmumu un atkritumu apsaimniekošanas politiku;
 • apkopo un izplata informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, utilizāciju, pārstrādi, otreizējās izmantošanas tehnoloģijām, deponēšanu un ar tām saistīto pieredzi;
 • izstrādā un iesniedz valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus tautsaimniecības stratēģijas izstrādāšanai;
 • izstrādā un iesniedz valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus ekonomikas attīstībai un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās apmācības organizēšanai, kā arī pati organizē atkritumu saimniecības uzņēmumu darbinieku apmācību;
 • apkopo un analizē informāciju par atkritumu saimniecības uzņēmumiem un informē sabiedrību par atkritumu saimniecības uzņēmumiem aktuāliem jautājumiem;
 • izsniedz profesionālās kvalifikācijas sertifikātus;
 • organizē un vada apmācības, seminārus par atkritumu apsaimniekošanu.

3.3.  Biedrībai ir šādi pienākumi:

 • pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām;
 • savas kompetences ietvaros pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kā arī citiem jautājumiem, kas skar attiecīgo atkritumu saimniecības uzņēmumu darbību.

3.4.  Biedrībai ir tiesības:

 • sadarboties ar citu valstu atkritumu saimniecības organizācijām, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās;
 • pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās sasniegšanai;
 • piedalīties valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompotences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem;
 • būt klāt un izteikt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar Biedrības mērķus, uzdevumus un funkcijas;
 • izveidot, reorganizēt un likvidēt Biedrības radītos fondus, kuri nepieciešami Biedrības efektīvai darbībai;
 • veikt citu darbību, kas vērsta uz Biedrības Statūtos izvirzīto mērķu, uzdevumu un funkciju īstenošanu.4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1.        Biedrībā var iestāties Latvijas Republikā reģistrēts atkritumu saimniecības uzņēmums, iesniedzot Biedrības valdē noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pieteicējs (biedra kandidāts), parakstot iesniegumu apliecina, ka viņam ir zināmi un viņš atzīst Biedrības Statūtus un ar tiem saistītos pienākumus.

4.2.        Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Jauna biedra uzņemšana kārtība Biedrībā tiek noteikta attiecīgā Biedrības valdes nolikumā. Valdes lēmumu par jauna biedra uzņemšanu vai neuzņemšanu Biedrībā, paziņo pieteicējam. Biedrības valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu par iestāšanos Biedrībā ne ātrāk kā pēc diviem gadiem.

4.3.        Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Biedrības valdei.

4.4.        Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu, ja:

 • biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav maksājis biedra naudu;
 • biedrs nepilda Biedrības biedru sapulces un/vai valdes lēmumus;
 • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
 • biedrs nepiedalās vairāk kā divas reizes Biedrības biedru sapulcēs;
 • biedra pilnvarotā pārvaldes institūcija ir pieņēmusi lēmumu par Biedrības biedra likvidāciju;
 • par biedru ir uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības, vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. 

4.5.        Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Biedrības valde izskata valdes sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdes lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības, paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.6.        Biedru var arī izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1.Biedrības biedram ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, atbilstoši Biedrības valdes noteiktai kārtībai;
 • piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, atbilstoši Biedrības valdes noteiktai kārtībai;
 • vēlēt Biedrības valdi, izvirzīt savu kandidatūru Biedrības valdē un tikt ievēlētam Biedrības izpildinstitūcijas amatos;
 • izmantot Biedrības atbalstu gadījumos, ja biedra darbības jautājumi tiek izskatīti valsts varas un valsts pārvaldes institūcijās, atbilstoši Biedrības valdes noteiktai kārtībai.

5.2.  Biedrības biedra pienākumi:

 • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un/vai valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu;
 • iestājoties Biedrībā samaksāt iestāšanās maksu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • neizpaust informāciju, kas ir visas Biedrības vai kāda atsevišķa Biedrības biedra komercnolēpums.

5.3.  Valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt Biedrībā goda biedrus. Par goda biedriem var būt fiziskas vai juridiskas personas, kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā. Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības, izņemot balsstiesības. Goda biedriem ir padomdevēja tiesības. Goda biedri nemaksā biedra naudu un iestāšanās maksu. Goda biedri var piedalīties Biedrības valdes sēdēs.

 

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

6.1.        Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Biedrus, juridiskās personas, sapulcē ir tiesīga pārstāvēt attiecīgās juridiskās personas pilnvarotā vai tiesīgā pārstāvēt uz biedra statūtu pamata noteiktā persona. Katram Biedrības biedram, izņemot Biedrības goda biedrus, Biedrības biedru sapulcē ir viena balss.

6.2.        Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk, kā vienu reizi gadā.

6.3.        Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas.

6.4.        Sasaucot sapulci, jānorāda sasaukšanas iemesls un sapulces darba kārtība. Par Biedrības sapulce sasaukšanu, biedriem tiek paziņots, kā to nosaka normatīvie akti.

6.5.        Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.6.        Biedru sapulces lēmums, t.sk. lēmums par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.7.        Balsošanas kārtību (atklāta vai aizklāta balsošana), kā arī citus ar balsošanu saistītus jautājumus un Statūtos nereglamentētus jautājumus par biedru sapulci, izlemj pati Biedrības biedru sapulce.

6.8.        Tikai Biedrības biedru sapulce:

 • pieņem un groza Biedrības Statūtus;
 • ievēl uz pieciem gadiem Biedrības valdi un Revizijas institūciju locekļus;
 • atsauc no amata Biedrības valdi un Revizijas institūciju locekļus;
 • apstiprina Biedrības mērķus;
 • apstiprina Biedrības valdes un Revizijas institūciju pārskatus;
 • pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
 • Biedrības biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu Biedrības darbībai svarīgu jautājumu un pieņemt par to lēmumu.

6.9.        Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem biedru sapulce. Ja pieprasa vismaz 1/10 daļa no sapulcē esošiem biedriem, lai sapulce būtu slēgta, sapulce norise notiek slēgtā veidā.

 

7.nodaļa. Biedrības valde.

 

7.1.        Biedrības valde sastāv no 16 (sešpadsmit) valdes locekļiem, fiziskām personām. Valdes locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 7 (septiņiem). No katra Biedrības biedra, juridiskās personas, var ievēlēt valdē par valdes locekli tikai vienu fizisku personu, Biedrības biedra, juridiskās personas darbinieku. Ja valdes loceklis izbeidz darba attiecības ar Biedrības biedru, tad ar darba tiesisko attiecību izbeigšanās brīdi attiecīgais valdes loceklis vairs nevar būt par valdes locekli Biedrībā, un viņam tiek pārtrauktas Biedrības valdes locekļa tiesības, par ko tiek arī pieņemts Biedrības valdes lēmums. Biedrības valdē par vienu no valdes locekļiem Biedrības biedru sapulce ievēl fizisku personu, kas nepārstāv nevienu Biedrības biedru – juridisko personu.

7.2.        Biedrības biedru sapulces ievēlēti, konkrēti noteikti divi Biedrības valdes locekļi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs, ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi tikai kopīgi ar 13 (trīspadsmit) valdes locekļiem.

7.3.        Biedrības valdes locekļus ievēlē Biedrības valdē uz pieciem gadiem. Biedrības valdē un citās Biedrības izpildinstitūcijās var tikt ievēlēts Biedrības biedra, juridiskas personas pārstāvis, ja kopš biedra uzņemšanas Biedrībā ir pagājuši ne mazāk kā 3 (trīs) gadi un Biedrības biedrs ir nomaksājis biedra naudu.

7.4.        Ja valdes locekļa pilnvaru laikā no Biedrības izstājas vai tiek izslēgts Biedrības biedrs, kura pārstāvis ir valdes loceklis, tas tiek atsaukts no valdes locekļa amata. Šādā gadījumā ārkārtas biedru sapulcē tā vietā tiek ievēlēts jauns valdes loceklis.

7.5.        Biedrības valde pārstāv un vada Biedrību atbilstoši normatīviem aktiem un Biedrības Statūtiem, t.sk.:

 • Biedrības valde no valdes locekļu vidus ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāju un tā vietniekus;
 • apstiprina Biedrības budžetu;
 • nosaka iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru, un to maksāšanas kārtību;
 • izskata jautājumus par Biedrības efektīvai darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu un iesniedz priekšlikumus izskatīšanai Biedrības biedru sapulcei;
 • izstrādā, akceptē Biedrības darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai Biedrības biedru sapulcē;
 • izstrādā un apstiprina Biedrības programmatiskās attīstības projektus, kā arī galvenos tās darbības reglamentējošos normatīvos dokumentus;
 • izlemj citus Biedrības darbības jautājumus, kuri šajos Statūtos nav attiecināti uz Biedrības biedru sapulces vai Revīzijas institūcijas kompetenci;
 • apstiprina Biedrības izpildinstitūcijas organizatorisko struktūru;
 • pieņem lēmumu par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
 • lemj par kapitāla daļu vai akciju iegādi citās komercsabiedrībās;
 • izveido uzņēmējsabiedrības, kā arī lemj par dalību tajās;
 • pieņem lēmumus par aizdevumu, kredītu, galvojuma, ķīlas līgumu slēgšanu;
 • nosaka Biedrības algoto darbinieku skaitu, to algu apmēru un izmaksas kārtību;
 • pirms Biedrības gada pārskata nodošanas apstiprināšanai Biedrības biedru sapulcei, apstiprina Biedrības gada pārskatu;
 • pārrauga Biedrības izpildinstitūcijas darbu.

7.6.        Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse valdes locekļu, ieskaitot valdes priekšsēdētāju. Katram valdes loceklim ir viena balss.

7.7.        Biedrības valdes lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar tās locekļu vienkāršu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Biedrības valdes priekšsēdētāja balss. 

7.8.        Biedrības valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Katram valdes loceklim ir tiesības pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku. Šajā gadījumā valdes priekšsēdētājam sasauc valdes sēdi mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.9.        Valdes sēdes ir atklātas. Valdes sēdes var notikt slēgtā veidā, ja to pieprasa vismaz viena trešā daļa no valdes sēdē klātesošiem valdes locekļiem.

7.10.   Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta valdes priekšsēdētājs un valdes sēdes protokolists.

7.11.   Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (vēstules, faksa, e-maila vai citā rezultātu fiksējošā un ticamā veidā) nobalso par lēmuma pieņemšanu. Lēmums tiek noformēts ar protokolu, kuram pievieno saņemtās rakstveida atbildes. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļi tiek nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas, rakstveidā informēti par pieņemto lēmumu, pievienojot pašu pieņemto lēmumu.

7.12.   Biedrības valdes priekšsēdētājs:

 • organizē un vada valdes sēdes un darbu;
 • organizē un vada Biedrības biedru sapulces un to lēmumu izpildi;
 • pieņem darbā un slēdz darba līgumu ar Biedrības algotām amatpersonām;
 • pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un citām iestādēm, kā arī ar starptautiskām un ārzemju organizācijām Biedrības darbības jautājumos, Biedrības vārdā slēdz līgumus;

7.13.   Valdes priekšsēdētāja funkcijas pēc viņa pilnvarojuma vai viņa ilgstošās prombūtnes laikā pēc nozīmējuma izpilda valdes priekšsēdētāja nozīmēts valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs parakstīt Biedrības dokumentus līdz valdes priekšsēdētājs atsāk pildīt savas funkcijas.

7.14.   Biedrības valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības, bet Biedrības valde var noteikt, ka viens no valdes locekļiem pilda savus pienākumus par atlīdzību.

 

8.nodaļa. Revidents.

 

8.1.        Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic zvērināts revidents, kuru ievēl uz vienu gadu Biedrības valde. Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.2.        Revidents:

 • veic Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju;
 • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
 • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
 • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.3.        Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.4.        Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 
Biedrības pilnvarotais pārstāvis,

                                valdes priekšsēdētājs:  Jānis Vilgerts
                                valdes loceklis: Armands Nikolajevs

 
Statūti apstiprināti Biedrības biedru kopsapulcē, Krustpilī, 2010.gada 21.aprīlī, ar protokolu Nr. 21/04/2010