Goda biedru padome

PAR BIEDRĪBAS GODA BIEDRIEM 
UN BIEDRĪBAS GODA BIEDRU PADOMI

Apstiprināti 
Biedrības “Latvijas Atkritumu 
Saimniecības Uzņēmumu Asociācijas”
Biedru sapulcē 
ar 2007.gada 25.maija, 
protokols Nr. 26/05/2007
Pamatojoties uz Biedrības “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJAS” (turpmāk tekstā - Biedrība) Statūtu 6.4. punktu, Biedrība ar šo nosaka Biedrības goda biedru tiesības un pienākumus.

Biedrības valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt Biedrībā goda biedrus.

Biedrībā uzņemto goda biedru skaits nav ierobežots. Biedrības goda biedri tiek uzņemti Biedrībā uz neierobežotu laiku. Par to, ka tiek uzņemts par Biedrības goda biedru, attiecīgai personai tiek rakstveidā paziņots. Goda biedrs var atteikties no Biedrības goda biedra nosaukuma. 

Valde pēc savas iniciatīvas var arī izslēgt no Biedrības Biedrības goda biedru, ja Biedrības goda biedrs veic darbības, kas rada zaudējumus vai kaitē Biedrībai.

Par goda biedriem var būt fiziskas un juridiskas personas, kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības mērķu īstenošanā. 

Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības, izņemot balstiesības.

Goda biedriem vai goda biedru padomei ir tikai padomdevēja tiesības. 

Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedra naudu un iestāšanās maksu Biedrībā.

Pēc Biedrības valdes vai pašu goda biedru iniciatīvas, Biedrības goda biedri var izveidot Biedrības goda biedru padomi, kurā ir jābūt ne mazāk kā 3 (trīs) goda biedriem, kuri no savas vidus ievēl goda biedru padomes priekšsēdētāju.

Ja tiek izveidota Biedrības goda biedru padome, tā par to nekavējoties informē Biedrības valdi. 

Biedrības goda biedru padome tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. 

Ārkārtas Biedrības goda biedru padome var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa viens no goda biedru padomes locekļiem.

Goda biedru padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no goda biedru padomes locekļiem.
Goda biedru padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem goda biedru padomes locekļiem. 

Goda biedru padomi vada goda biedru padomes priekšsēdētājs.

Par goda biedru padomes pieņemtiem lēmumiem tiek informēta Biedrības valde.

Goda biedru padomes sēdes ir atklātas. 

Goda biedru padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sēdes protokolists.

Goda biedru padome var izskatīt un pieņemt lēmumu par jebkuru Biedrībai svarīgu jautājumu. 

Biedrības valde var uzdot goda biedru padomei pieņemt lēmumu vai sniegt savas rekomendācijas par kādu Biedrībai svarīgu jautājumu.

Goda biedru padome var izskatīt pēc valdes iniciatīvas jautājumus par Biedrības biedru ētikas jautājumiem, var risināt konfliksituācijas starp Biedrība biedriem. 

Goda biedru padome var izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības biedru sagatavošanu un ieteikšanu sertifikācijai, izglītības jautājumus, veikt sociālo dialogu ar arodbiedrībām, LDDK, citām biedrībām vai sabiedriskām organizācijām, un/vai pašvaldību savienību. 

Ja kāds no goda biedriem nevēlas būt par Biedrības goda biedru, tas iesniedz iesniegumu Biedrības valdei un Biedrības valde izslēdz Biedrības goda biedru no Biedrības.

Biedrības goda biedru padomes darbības laiks nav ierobežots. Biedrības pilnvarotais pārstāvis, 
valdes priekšsēdētājs: Jānis Vilgerts


NOLIKUMS apstiprināts Biedrības biedru sapulcē 2007.gada 25.maijā, ar protokolu Nr.226/05/2007