Regulations

Apstiprināts
ar Latvijas atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas valdes Lēmumu
2010. gada 17. martā 

 

NOLIKUMS

par Biedrības Latvijas atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas biedru 
uzņemšanas un izslēgšanas kārtību

1. Par Biedrības Latvijas atkritumsaimniecības uzņēmumu asociācijas (turpmāk Asociācija) biedru var kļūt Latvijas Republikā reģistrēts atkritumsaimniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar atkritumu pārstrādi, apglabāšanu, savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu vai atkritumsaimniecības tehniskā aprīkojuma (konteineri, specializētais transports u. tml.) ražošanu, tehnisko apkopi, ieviešanu Latvijas Republikā. 

2. Jaunu biedru Asociācijā uzņem ar Asociācijas valdes lēmumu, pamatojoties uz pretendenta rakstveida iesniegumu. Pretendents, parakstot iesniegumu, atzīst, ka viņš piekrīt Asociācijas statūtiem un ar tiem saistītiem pienākumiem un tiesībām. Asociācijas biedra kandidātam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai tamlīdzīgā reģistrā, ne mazāk kā 3 gadus. 

3. Pretendents rakstveida iesniegumam pievieno savas pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par iestāšanos asociācijā un dokumentus, kas apliecina atbilstību šī nolikuma 4. punkta kritērijiem.

4. Asociācijas valde pieņem lēmumu, pamatojoties uz pretendenta atbilstību šādiem sekojošiem kritērijiem:

4.1. uzņēmumam, tā īpašniekiem un valdei ir jābūt labai reputācijai;

4.2. uzņēmums ir vismaz trīs gadus pēc kārtas darbojies atkritumu saimniecības nozarē;

4.3. par uzņēmumu Asociācijas valdei vismaz divi Asociācijas biedri ir iesnieguši labas rekomendācijas. Rekomendācijas var iesniegt tikai tādi Asociācijas biedri, kuri ir Asociācijā kā biedri un kuri Asociācijas biedru statusā ir ne mazāk kā 5 (piecus) gadus;

4.4. uzņēmumam ir jābūt sertificētam. Sertifikācijas nosacījumus un noteikumus nosaka Asociācija.

5. Asociācijas biedru var izslēgt no Asociācijas ar Asociācijas valdes lēmumu, ja:

5.1. biedrs pārkāpj Asociācijas statūtus;

5.2. biedrs nemaksā biedru naudu ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;

5.3. biedrs trīs mēnešu laikā nav samaksājis iestāšanās naudu;

5.4. biedrs nepiedalās Asociācijas kopsapulcēs;

5.5. biedrs izpauž Asociācijas vai tās citu biedru komercnoslēpumu;

5.6. biedra pilnvarotā pārvaldes institūcija pieņēmusi lēmumu par tā likvidāciju;

5.7. par Asociācijas biedru stājies spēkā tiesas nolēmums par maksātnespējas procesa ierosināšanu un/vai pasludināšanu, vai stājies spēkā tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un/vai pasludināšanu; 

5.8. Asociācijas biedrs tiek likvidēts vai Asociācijas biedrs maina dalībnieku sastāvu.